Within Sicily

Carnevale di Acireale

on
15 April 2020

(for English scroll down)

 

 

A karnevál az ünneplés ideje, amely megelőzi a szent nagyböjt időszakát.
Régebben úgy gondolták, a „karnevál” kifejezés eredete az olasz „Carne levare” („a hús eltávolítása”) volt. Valójában az az elterjedt nézet, hogy a karnevál a pogányok által tartott ősi megtisztuló ünnepségeket képviseli keresztény adaptációban

A már említett első írásos emlék a feltételezett karneváli ünnepségekről 1594-ből ered, egy fizetési megbízás volt, amit Giurati adott ki a kapucinusok javára, hogy fedezzék a farsangi ünnepek költségét
Egy 1612-ben kelt dokumentum azt állítja, hogy az acireali karnevál idején narancsot és citromot dobáltak. Továbbá, ugyanez a dokumentum megtiltja ezt a hagyományt, ám a tiltás ellenére ellenére Acireale népe több éven át folytatta a játékot, amint azt más dokumentumokból kiderül (ez a szokás továbbra is él Ivrea városában)

A tizenhetedik században először jelent meg egy egyedülálló álarc Szicíliában: az Abbatazzu, más néven Pueta Minutizzu. Viselője szatirikus módon játszik arisztokrata vagy az egyházi szerepet, egyik kezében nagy könyvet tartva, és olvasást mímelve ugratva a közönséget.
Cherubino Alliotta pap „A három korona” című könyvének hála (amelyet az 1693-as földrengés korában nyomtattak), tudjuk, hogy a város közjegyző által jegyzett dokumentummal tett fogadalmat arra, hogy „ne viseljenek jelmezeket a karneválon, sem a Szent Péter, Szent Pál és Szent Sebastian ünnepén ”. Ez az esemény jelöli az elválasztóvonalat a 17. és 18. századi karnevál között.

 

A 18. században újra felvették ezt a hagyományt. Új maszkok születtek: az Abbatazzu mellett feltűntek „a bárók” (i Baruni), hogy az arisztokrácián viccelődjenek. A maszkot a nemesek jelmezén gúnyolódó módon készítették. Hogy viselője anonim maradhasson, a maszkot sok fodor borította.
A városi rendõrség szabályzata szerint a 19. század közepén a karnevál idején büntették azokat, akiket azon kaptak, hogy korpával, liszttel vagy hamuval dobálnak más résztvevõket
1876-ban, Cav. Giuseppe Grassi Russo kormányzása idején, a karnevál hamvasztásának ünnepségével elindultak a népszerű táncok a Duomo téren.

A teljes arisztokrácia és a felső osztálybeliek lementek a térre, hogy megkezdjék ezt a ma még mindig élõ szokást. Quadrille (tánc) az elegáns Duomo téri szalonban, miközben a zenekar mazurkát és valzert játszott. Az ünnepségek utolsó éjszakáján virággal díszített uszályon jelent meg Karnevál a fiaival. Ő volt a mulatság királya, kövér, ételektől és bortól felpuffadt. A hős a tér közepén szivarozott, míg egymás után jöttek a táncosok. A kerekek körbementek, a petárdák felrobbantak, és Karnevál meghalt a családjával.
Bár cassariata szokása a 21. századra teljesedett ki igazán, már ezekben az időkben is jelen voltak a felvonulások, melyek során a nemesek hintóikból színes cukros mandulát (konfettit) vetettek az emberek elé. A későbbiek során ezen nemesi hintók tekintélyét aláásták a papírmasé díszítések, az első ilyenek 1880-ban készültek. Acireale városa fenntartotta ezt a hagyományt azáltal, hogy az önkéntes kézművesek évről-évre egyre jobban karbantartott építményeket készítettek a kocsikra.

 

1928-ban Dr. Vaccaro rendőrfőnök (a Catania prefektúra elegáns tisztviselője), támogatásával eldőlt a város sorsa. Kételkedett benne, hogy a karneváli ünnepségek költségeit eltávolítják-e a szűkös keretből, ami néhány ezer líra volt.Vaccaro, hogy a keretet a lehető legjobb módon használják fel, összefogott néhány önkéntessel és létrehozták a Carnevalone első kiadásának 1929-es alapját egy intézményesebb szervezetet keretein belül: valójában az „Azienda autonoma della Stazione di Cura” megbízást kap az éves karneváli kiadás megszervezésére Acireale-ban. Az 1930-as kiadás megmutatja a jóság első nyomait a virágokkal borított autókkal.
1948 februárjában, a háború okozta drámai törés után, a karnevált újra megszervezik. A program része volt a „Palio”, a kapucinusok sportpályáin megrendezett verseny, melynek során tizenhárom szamarat lovagoltak meg fiatal egyetemi hallgatók, a virádíszes uszályok felvonulása és a hivatalos tánc a városi főterén zajlott. A háború utáni időszakban, az ’50-es évek gazdasági fellendülése során divatba jött az autókon a virágdíszítés. A résztvevők fantáziadús témákat választottak, és nagy hozzáértéssel tervezték meg azt. A vas, fa, fémhálók és később polisztirol voltak a szerkezet alapanyagai, amelyeket az utolsó szakaszban virágokkal díszítettek.

 

Az építők tapasztalata, képzelete és különbözőségük megnövelte a témák minőségét és összetettségéthúzószerkezet hozzáadásával. Ugyanebben az időszakban, amikor látták, hogy a szerkezet egyes karjai véletlenszerűen mozognak a szél miatt, az építők az egész tárgy mechanikus mozgásának bevezetésén kezdtek elgondolkodni. Megjelentek a virággal borított, teljesen mechanikus szerkezetű uszályok, amelyek papírmaséból készültek, technikájuk, kidolgozásuk és szépségük révén ugyanolyan jók voltak, mint régen (Szicília legjobb karneváljának büszkesége)
Az ’50-’60-as években néhány mini úszály csatlakozik az jelképes és a virágokkal borított uszályokhoz „lilliput” néven,  parancsnokukként gyerekeket hordozva. Ezekben az években az olyan új maszkok, mint a Cola Taddazza és a Quadaredda megírták Acireale karneváli történetét saját szellemüknek és személyiségüknek köszönhetően, amelyekméltó utódja lesz néhány évvel később a Ciccitto.

 

1970 és 1995 között a “Szicília legjobb karneválja” tökéletesíti magát, és kezd egyre fontosabb lenni, a jelképes uszályok sokkal kifinomultabbak és színesebbek, a virágokdíszítések nagyobbak, kiváló minőségűek, és ugyanolyan jelentőségűek, mint a régiek voltak. 1996-ban először kerül megrendezésre a nemzeti lottó Acireale-ban Viareggio és Putignano városaival együtt. Ez a tökéletes alkalom arra, hogy „Szicília legjobb karneválát” nemzeti szintre lehessen emelni.

(galéria és videók az angol rész alatt)

 

IN ENGLISH

 

Carnival is a time of celebration that precedes the period of Holy Lent.
It used to be thought that the origin of the term “carnival” was the Italian “Carne levare” (“removal of meat”). In fact, the common view is that the carnival represents the ancient purification ceremonies held by the pagans in Christian adaptation.

The already mentioned first written record of the supposed carnival dates back to 1594, it was a payment order issued by Giurati in favor of the Capuchins to cover the cost of the carnival celebrations.
A document from 1612 states that oranges and lemons were tossed during the Acireal Carnival. Furthermore, the same document prohibits this tradition, but despite the ban, the people of Acireale continued to play for several years, as evidenced by other documents (this custom still lives in the city of Ivrea)

In the seventeenth century, a unique mask appears in Sicily for the first time: the Abbatazzu, also known as the Pueta Minutizzu. Wearing satirically, The wearer of the mask plays an aristocratic or ecclesiastical role in a satiric way, while holding a large book in one hand and pretending to read while tesing the audience.
Thanks to the book “The Three Crowns” by priest Cherubino Alliotta (printed at the time of the 1693 earthquake), we know that the city made a vow with a notarized document „not to wear costumes during the carnival, neither during theSt. Peter, St. Paul and the St. Sebastian  celebrations”. This event marks the dividing line between the 17th and 18th century carnivals.

 

The tradition was re-established in the 18th century. New masks were born: “the barons” (i Baruni) appeared next to Abbatazzu to joke about the aristocracy. The mask was made in a mocking manner on the costumes of the nobles. To keep the wearer anonymous, the mask was covered with many ruffles.
According to city police regulations, in the middle of the 19th century, during the carnival, those who were caught throwing bran, flour, or ash to other participants, were punished.
In 1876, during the governance of Cav. Giuseppe Grassi Russo, popular dances took place in the Duomo square with the ceremony of the cremation of the carnival.

The entire aristocracy and the upper class went down to the square to begin this custom that is still alive today. Quadrille (dancing) in the elegant Duomo Square salon while the band played mazurka and waltz. On the last night of the festivities, Carnival with its sons appeared on a barge decorated with flowers. He was the king of amusement, fat, bloated with food and wine. The hero smoked a cigar in the middle of the square while the dancers came one after another. The wheels went around, the firecrackers exploded, and Carnival died with his family.
Although the custom of cassariata was really fulfilled in the 21st century, parades were already present in these times, during which the nobles threw colored sugar almonds (confetti) from their chariots in front of the people. Later, the authority of these noble carriages was undermined by papier-mâché decorations, the first of which were made in 1880. Acireale reserved this tradition by volunteer artisans making increasingly maintained structures for the wagons year after year.

 

In 1928, with the support of Chief of Police Dr. Vaccaro (a classy official of Catania’s prefecture), the fate of the city was decided. He doubted whether the cost of the carnival celebrations would be removed from the tight budget, which was a few thousand lira. Vaccaro, to make the best use of the budget, teamed up with a few volunteers and laid the foundation for the first edition of Carnevalone in 1929, so it became a more institutional organization: in fact, the “Azienda autonoma della Stazione di Cura” is commissioned to organize the annual carnival edition in Acireale. The 1930 edition shows the first traces of kindness with flower-covered cars.

In February 1948, after a dramatic break caused by the war, the carnival was reorganized. Part of the program was the “Palio,” a competition held on Capuchin sports fields, in which thirteen donkeys were ridden by young university students, a parade of the floats with the flower decorations and the formal dance took place on the city’s main square.In the post-war period, during the economic boom of the ’50s, the floral decoration became fashionable on the cars. Participants chose imaginative themes and designed it with great skill. Iron, wood, metal mesh and later polystyrene were the raw materials for the structure, which were decorated with flowers in the last stage.

 

The builders ’experience, imagination, and diversity have increased the quality and complexity of the themes by adding a pulling structure. During the same period when they saw that some arm of the structure was moving randomly due to the wind, the builders began to think about introducing mechanical movement of the whole object. The flower-covered, fully mechanical-structured floats, made of papier-mâché, appeared as good as they used to bebefore, thanks to their technique, elaboration and beauty (pride of Sicily’s best carnival

In the ’50s and’ 60s, some mini-floats joined the allegorical and flower-covered floats called “lilliput,” carrying children as their commanders. During these years, new masks such as Cola Taddazza and Quadaredda wrote the carnival story of Acireale thanks to their own spirit and personality, which will be a worthy successor by Ciccitto a few years later.

 

Between 1970 and 1995, “Sicily’s Best Carnival” perfected itself and began more and more important, with its allegorical floats much more sophisticated and colorful, floral embellishments larger, increasing the quality, and reaching the importance as the old ones. In 1996, the national lottery was held for the first time in Acireale together with the towns of Viareggio and Putignano. This is the perfect opportunity to raise “Sicily’s Best Carnival” to a national level.

TAGS
RELATED POSTS
Cefalú

26 June 2020

Fichi d’India

16 June 2020

Testa di Moro

12 June 2020

LEAVE A COMMENT

Zsimilia
Sicilia

Zsimi vagyok, egy francia-magyar, aki végül Szicíliában, avagy Csodaországban kötött ki. Szeretném bemutatni ezt a különleges helyet, kedvcsinálóként egy majdani látogatáshoz - vagy visszatéréshez. *******IN ENGLISH******* About me: my name is Zsimi, I'm a French-Hungarian, who ended up in Wonderland a.k.a. Sicily. I'd like to present you that special place, hoping to bring you in the mood for a future visit - or return.

Facebook page
Instagram
Archive